JK MAŠINE

 

GRAVITACIONI SEPARATOR

 

Gravitacioni separator KPS i funkcionalni diagram

 

Vibrirajući delovi mašine su dinamički stabilizovani,te ove mašine mnogo manje utiču na svoj fundament od njima sličnih.Odvodni kanali su proizvedeni od visoko kvalitetne plastike i namenjeni su za veoma dug period korišćenja.Ventilator za separaciju se naknadno ugrađuje po želji. Pored toga, u grupu dodatne opreme spada i usisna grana za svaki odvodni kanal posebno,aspiracioni stolni poklopac sa ventilatorom,pokretnu traku i daljinski upravljač.

 

Najbitniji element je veliko sito na kome se materija za sortiranje kreće.Ispod sita se kreće velika količina vazduha,što dodatno osigurava olakšanje prosejane materije i stvara takozvani princip ,,vodenog kreveta". Ovim sistemom se vrši selekcija materije po težini. Ploča stola daje nagib dvema normalnim ravnima. Vibracije stola proizvodi električni vibracioni uređaj sa upravljanjem. Za vreme rada mašine ove vibracije možemo menjati i veoma precizno podešavati u zavisnosti od potrebe. Materiju maksimalno možemo sortirati u 6 grupacija. Sirov materijal koji dolazi na sto mora biti očišćen od strane dovodnog kanala i ventilatora.

 

INFORMACIJE O DIMENZIONISANJU VENTILATORA, CIKLONA I VAZDUŠNIH OTVORA

 

 

Dimenzionisanje mogućeg ventilatora,ciklona ili vazdušnog otvora je veoma bitno za aspiraciju celog sistema.Moramo izračunati ukupan pad pritiska u liniji da bismo mogli tačno odrediti koji nam ventilator,ciklon ili otvor za vazduh treba. Sve mašine za prečišćavanje mogu biti priključene na glavni aspitacioni sistem,ali pre nego što se to uradi treba se konsultovati sa nabavljačem oko mesta postavljanja.Pogrešno postavljanje aspiracionog ulaza može smanjiti usisnu moć na pojedinim delovima linije.Prljav vazduh iz ventilatora se takođe može dovesti do ciklona radi prečišćavanja. Ciklon mora imati tačne dimenzije,biti ispravno namontiran i da mu kapacitet zadovoljava maksimalni izlaz mašine.Mali cikloni daju prevelik povratni pritisak i za rezultat lošu aspiraciju,dok prevelik ciklon pruža loše izdvajanje prašine.Filteri se moraju montirati na svako mesto gde je bitna čistoća izlaznog vazduha. Cevovod mora da ima što manje savijanja,dok je savijanje pod oštrim uglovima zabranjeno. Treba izbegavati skretanja smera izduvnog vazduha,jer to dodatno umanjuje pritisak i uvećava turbulenciju,a samim tim i potrošnju energije. Rastojanje između mašine za prečišćavanje i ciklona ne sme biti veće od 10m,ali ako cevovod ima samo jedno savijanje manje od 50% veća razdaljina je prihvatljiva. Vertikalni otpust vazduha iz ciklona treba da poseduje krovni vazdušni otvor.Brzina protoka vazduha bi trebalo da bude dovoljna.Cevni spojevi bi trebalo da daju što manje turbulencije.Izbegavati postavljanje šrafova kroz cevi i postarati se da cevovod prati prirodni tok vazduha.Proveriti svaki element posebno ako je potrebno.

 

INSTALIRANJE GRAVITACIONOG SEPARATORA

 

Gravitacioni separator i separator kamenja

 

Stolovi za gravitaciono sortiranje, separatori kamenja i koncentratori su veoma delikatne mašine pa se tako moramo i ophoditi prema njima. Postavljanje treba da se vrši od strane iskusnih ljudi koji su već radili sa ovakvim tipom mašina. Gravitacioni separator se mora postaviti na čvrst fundament (betonska ploča) sa pravilno postavljenim čeličnim nosačem. Ako ga želimo postaviti na već postojeći čelični nosač koji nije pravljen za ovu mašinu moramo se postarati da sve dimenzije u potpunosti odgovaraju stolu. Veoma je važno da je gravitacioni stol konstantno u perfektnom vodoravnom položaju i zbog toga podloga ne sme biti ni malo elastična. Da bi se moguće zamene delova i popravke mogle obaviti po regulisanim propisima neophodno je da mašina ima minimum 1m rastojanje od nepokretnih objekata (zid, druga mašina itd.). Da bi mašina funkcionisala bez problema mora se uzeti u obzir regulacija konstantnog dotoka sirovine u nju i buduća regulacija ako dođe do mogućeg proširenja kapaciteta proizvodnje.

 

INSTALIRANJE MAŠINA ZA PREČIŠĆAVANJE

 

Univerzalni prečistač i separator PVT 1000

 

Mašine za prečišćavanje i separatori su veoma delikatne mašine pa se tako moramo i ophoditi prema njima. Postavljanje treba da se vrši od strane iskusnih ljudi koji su već radili sa ovakvim tipom mašina. Prečistač se mora postaviti na čvrst fundament (betonska ploča) sa pravilno postavljenim čeličnim nosačem. Ako ga želimo postaviti na već postojeći čelični nosač koji nije pravljen za ovu mašinu moramo se postarati da sve dimenzije u potpunosti odgovaraju stolu. Veoma je važno da je prečistač jednako oslonjen na oba oslonca i da se ne naginje na jedan oslonac više nego na drugi. Da bi se moguće zamene delova, čišćenje sita i popravke mogle obaviti po regulisanim propisima neophodno je da mašina ima minimum 1m rastojanje od nepokretnih objekata (zid, druga mašina itd.). Da bi mašina funkcionisala bez problema mora se uzeti u obzir regulacija konstantnog dotoka sirovine u nju i buduća regulacija ako dođe do mogućeg proširenja kapaciteta proizvodnje.

 

OTKLANJANJE KAMENA

 

Separator kamena i funkcija separatora kamena

 

Mašina za suvo otklanjanje kamena je napravljena da bi uklanjala nepoželjne teške objekte kao što su kamenčići, tvrdi odpatci i sl. Materija dolazi do sita gde se usled vibracija vrši separacija lakših i težih materija. Lakša materija protiče kroz sito, dok teža ostaje gore. Ove mašine se često koriste i kao težinski separatori. Mešavine materija se mogu sortirati po težinskoj razlici od 20% ili većoj. Mašina je po standardu opremljena aspiracijom lakih nečistoća. Pored toga ova mašina može za vreme separacije žitarica od kamena izvršiti i separaciju žitarica od ostalih nepoželjnih elemenata koji se mogu naći u žitaricama. Uobičajen rezultat je prečišćenost od stranih materija koja prelazi 99.9%.

 

PREČIŠĆAVANJE SITNIH SEMENA

 

Prečišćavanje sitnih semena je zasebna grana i samim tim se moraju koristiti i posebne mašine. Ove mašine garantuju veoma efikasno, kvalitetno čišćenje i nisku potrošnju električne energije.

 

Separacija zrna maka:

Separacija maka ide kroz dve grane. Gornja grana vrši separaciju maka koji se može prodati, a dolnja onaj koji se ne može prodati. Predhodno očišćen mak se odlaže u korita. Mak iz gornje grane nije prečišćen, dok se u doljnjoj grani nalaze gumene loptice koje vrše prečišćavanje. Ovaj sistem se pokazao vrlo efikasan, jer dobijamo mak za farmaceutske potrebe i očišćen mak u isto vreme.

 

 

 

Mašina za čišćenje sitnog semenja:

Mašina za čišćenje KUTR je nešto potpuno novo. Čisti semenke dok pruža konstantni dotok vazduha koji se može kontrolisati. Sita se lako menjaju i lako čiste sistemom gumenih loptica.Kombinacija dotoka vazduha i sita se može veoma precizno podesiti pa nam procenat očišćenog semena može preći čak 99.5%.

 

 

 

Gravitacioni separatorni stol:

Finalno čišćenje se vrši sa KPS gravitacionim separatorom. Pomoću sistema sprovođenja vazduha seme postaje lakše i lakše se vrši separacija. Vibracija mašine se može menjati za vreme rada.te se separacija može vršiti u 6 kategorija. Da bismo postigli izvanredne rezultate usev moramo grubo prečistiti pre nego što dođe na gravitacioni stol. Krajnji rezultat pročišćenosti može da dostigne izvanrednih 99.7%.

 

 

 

STANDARDNO ČIŠĆENJE POMOĆU SITA

 

Dostupan je obiman diapazon sita sa raznim dimenzijama i oblicima otvora.

Odgovarajući odabir sita je veoma važan za najefikasnije izvršavanje operacije.

Svako sito se montira na kružni ram ,koji sprečava suzbijanje silikonskih kuglica (koje odlično odskaču, čak i na niskim temperaturama). Ove silikonske loptice imaju ulogu da sito konstantno održavaju čistim, a pored toga da obezbede prirodan tok materije kroz sito. One se kreću napred nazad usled pomeranja sita i izbacuju nepoželjne čestice.

Prikaz silikonskih loptica i njihove funkcije pri radu

 

Automatsko čišćenje sita pomoću silikonskih loptica omogućava konstantan, efektivniji i lakši rad a uz to paralelno umanjuje napor i vreme potrebno za konstantno čišćenje sita.

U proizvodnji sita pretežno koristimo mreže od žice jer imaju znatno duži vek trajanja od perforiranog čelika. Pored toga kružni se oblik žice u datim uslovima ponaša kao rampa koja žitarice vodi do otvora za sortiranje a uz to i štiti žitarice od oštećenja.

Ova sita se veoma lako i brzo mogu promeniti u zavisnosti od potreba.

Prikaz sita s žičanom mrežom