BIOGAS

 

U saradnji sa kompanijom UTS SR Nemačka, postavljamo biogas sisteme sa projektovanjem, od proračuna sirovine, preko stepena efikasnosti, do količine proizvedene električne energije.

Proizvodnja električne energije postaje sve važniji aspekt u industriji, dok cena električne energije konstantno raste. U Evropi se sve veći broj ljudi okreće ovom vidu proizvodnje energije, dok kod nas iako imamo idealne uslove, on još nije dostigao svoj vrhunac. Ovaj vid proizvodnje energije je toliko bitan da svaka država u Evropi, pa i Srbija na godišnjem nivou odvaja deo novca iz državnog budžeta za razvoj i podsticaj ovakvih projekata. Biogas postrojenja su idealan vid razvoja domaćinstava, jer su to veoma dugotrajni i profitabilni projekti, koji se višestruko isplate.

 

Opis našeg biogas sistema

Biogas sistem se sastoji iz sledećih određenih naših komponenti koje se sastavljaju po našoj tehnologiji, koju želimo ovde opisati:

1. UTS koncept biogas sistema je veoma robusan i pouzdan sistem po Heliosu. Srce našeg kompletnog sistema čine fermentori sa jednim volumenom od 600 m³,  sa veoma solidnom opremom i sposoban je da primi sve supstrate. Važan faktor za koncept fermentora leži u opterećenju prostora po 3,74 kgoTS(m³) d. Vremenski period procesa može da bude preko 50 d u optimalnom sektoru. Fermentor se izgrađuje sa sistemom betoniranja i gornjem delu nosača betona. Kompletna izolacija spada u osnovni deo pripreme fermentora. Kroz taj sistem imamo mali gubitak zbog dobre izolovane gornje osnove koji se pokazao 30% efektivniji od klasične folije. Sa svojom velikom površinom u samom krovu je odsumporisanje veoma efektivno i veoma dobro sarađuje sa vlagom iz supstrata. To znači da izlazni gasovi iz supstrata imaju veoma dobar i raspoređen izlaz. Zbog svoje stabilnosti naš sistem fermentora može da radi sa povećanim pritiskom bez opasnosti i pomoću toga postižemo veoma odlično strujanje gasa. Naš sistem betonskog poklopca i venca nema nikakve potrebe za održavanjem i vek trajanja mu je beskonačan. Sistem izgradnje se zasniva na Wire Tarp zaštitnom konceptu betona u gasnom području te je ujendo i zidni deo veoma dobro zaštićen. Kruna poklopca je koncepisana tako da se gasovi skupljaju u veoma gustom sistemu i u poređenju sa drugim sistemima vidimo veliku prednost. Fermentor se izrađuje sa 8 cm izolacije u podnom delu, zidovi i gornji deo fermentora je zaštićen u zavisnosti od uslova (8 – 10 cm) i posebno je zaštićen od niskih temperatura. Spoljnji deo fermentora se oblaže sa trapeznim limovima u boji po želji kupca. Krovni deo i sama izolacija krovnog dela se farba i izolira takođe po želji kupca.

Naš sistem grejanja po Heliosu ima veliko dimenzionalno grejanje od prohroma koji se sastoji iz tri prstena na spoljašnjem delu zida i ima ulaz sa 114 mm cevi, što daje veliku prednost u stabilnosti, jer se direktno pričvršćuje na spoljnje zidove fermentora. Na svakom nosaču cevi je suzbijač sa izolacijom gde postižemo veoma efektivni i brzi transport toplote, koji zatim odlazi u supstrat bez dodatnih predgrejavanja.

Sa ovim postižemo u zimskom periodu potrošača toplote koji igra najvažniju ulogu za konstantnu i kvalitetnu proizvodnju biogasa. U dnolu fermentora se ugrađuju dva šahta sa električnim pumpama koje imaju ulogu mešanja. Samo telo po čitavoj površini fermentora takozvani mešač, ima prečnik propelera od 1 m sa dva lista koji veoma efektivno i mirno vrše mešanje sa velikim pokretom mase.

Sam sistem postavljanja mešača i dva šahta sa pumpama nam sa pogledom kroz kontrolni otvor jasno prikazuju sam rad i stanje supstrata. Sa jednim okretajem od 360° i uključenim pumpama se pokreće celokupni sadržaj tečnosti u fermentoru. U šahtovima se ugrađuju podpritisni osigurači koji se blokiraju sa vodenim stubom i vrše veoma efektivnu i brzu funkciju otvaranja i zatvaranja. Vodeni stub se puni sa antifrizom koji štiti sistem u zimskom periodu, i sa time smo postigli da sa sistemom mešanja nemamo nikakav servis i održavanje.

Kroz ovaj sistem izgradnje naši šahtovi sa pumpama su udaljeni od supstrata 2 m iz razloga da su zaštićeni od samih supstrata i prljavštine i kroz naše iskustvo u poslednjih 40 godina nisu doživeli ni jednu havariju.

2. Izlaz gasova iz fermentora Nastali gasovi ispred same krune našeg fermentora funkcionišu sa sistemom izlazne kule u koju se gasovi skupljaju, sabijaju do određene gustine, na reakciju potrebe gasa napuštaju fermentor preko voda. Prednost ovog sistema je čistoća, jer supstrat je daleko udaljen i zaštićen da bi mogao da utiče na kvalitet proizvedenog biogasa.

3. Posle fermentacije sa UTS Helios sistemom se izrađuje betonski prihvatni rezervoar sa takozvanom vazdušno nosećom konstrukcijom i nema potrebe da bude izolovan, ni zagrejavan (u našem slučaju sa preradom taloga može se postaviti toplotna grana na samoj visini betonskog suda da nas nebi ometala u proizvodnji). Izrabljeni supstrati moraju imati sporu i samostalnu rashladu radi sistema krova koji takođe ima integrisan gasni rezervoar kojem se određuje veličina po dnevnoj količini koju želimo proizvesti. Iz ovoga proizlazi da imamo dodatni fermentor koji može da funkcioniše i skuplja gas sa maksimalnom dužina skladištenja od 180 dana. Sa ovim postižemo maksimalno izrabljivanje gasova i oslobađanje sumpora. Sakupljeni gas se sprovodi kao dodatak prizvodnji, ali i poseduje ubodni vod koji vodi do kogeneratora i sa količinom od 810 m³ omogućuje osmočasovni rad kogeneratora. U krovnom delu je izolovan sa specijalnim folijama protiv takozvane ,,Kisele korozije". U ovom fermentoru se opet nalaze dva šahta sa pumpama i jedan mešač koji takođe radi po konceptu prvoga fermentora iz razloga da ovaj koncept koji je godinama proveravan funkcioniše odlično u međusobnoj suradnji isporuke gasa, i iz tih razloga su male smetnje i mali zastoji.

Obe posude (prvi i drugi fermentor) su spojene sa komandnim pultom pomoću kojega veoma lako možemo uočiti količine proizvedenog gasa u fermentoru i potrebnu količinu iz drugog fermentora. Skladištni fermentor ili drugi fermentor ima potrebne otvore na zidovima koji omogućuju veoma efektivno ispuštanje slobodnim padom ili pomoću pumpi. U našem slučaju ćemo koristiti doljnji ispustni deo koji će automatski preko pumpe biti spojen sa separatorom za odvajanje tečnog i čvrstoga dela.

4. Kontejner (međuzgrada) Međuzgrada ima ulogu da spoji prvi i drugi fermentor i rade se po sistemu međugradnje sa čime postižemo veliki efekat i uštedu u cevnim sistemima. Svi ulazi i izlazi cevovoda i vodova se mogu optički kontrolisati i veoma su dostupni za sisteme supstrata, grejanja, vodovoda i kanale kabela, kao i za senzore za temperaturu. Senzori za nivo u posudama su takođe integrisani u unutrašnjem delu. Sa time postižemo kvalitetnu zaštitu od spoljnjih promena temperatura i veliku preciznost merenja. Međuzgrada se sastoji iz doljnjeg i gornjeg dela. U gornjem delu se nalazi sistem za kontrolu oslobađanja sumpora i kompresori za pritisak. U doljnjem delu je u jednoj ploči postavljena kontrola pumpe, cevovodi, razvodnici, uzimanje primeraka, svi senzori za kontrolu, sistem grejanja, kao i kontrolu i aspiraciju pumpnih sistema i zaštita od preliva i poplave.

5. Sistemi pumpi U UTS sistemu su pumpe integrisane u međuprostoriji marke ZETA, Podgorica Sarajevo koje su visoko-kvalitetne pumpe sa kružnim sistemom rada i preuzimaju ulogu održavanja visine tečnosti, punjenje i pražnjenje u oba fermentora. Pumpa se ujedno koristi i za snabdevanje separatora i punjenje. Kapacitet pumpe je 300 m³/h. Iz ovog koeficienta vidimo veliku prednost, jer pumpa ima odlične osobine snabdevanja, sečenja i kidanja. Takođe se odlikuje sa odličnom sposobnošću koja prouzrukuje brzo oslobađanje biogas potencijala.

6. Cevni sistemi se nalaze, takođe, u međuzgradi sa automatizacijom, pneumatskim sistemom ventila i omogućuju sve funkcije u istom momentu. Visina snabdevanja cevnih sistema preko pumpe i moć povlačenja tečnosti sa dnola svih posuda do 15 cm (mislimo na pražnjenje posuda). U našem cevnom sistemu svako prebacivanje tečnosti se vrši iznad postojećeg nivoa tečnosti i na samoj osi mešaone. To je takozvani sistem kolone koji je u svakom cevnom sistemu zaštićen sa sinfonom. Sa naše strane poslat je sistem prve posude u kojoj smo označili pumpu marke Vogelsang od 15 kW koja obrađuje primljeni stajnjak u dobru izmešanu i usitnjenu masu. U posudu se mogu davati direktno suvi supstrati poput slame i ostalih materija koji se tada preko pumpe usitnjavaju. Svi pritisci u našim sistemima i protoci se mere sa instrumentima koji su ugrađeni u cevni sistem koji omogućuju precizno doziranje, pražnjenje, punjenje drugih sistema, separaciju, kao i odvodnjavanje po potrebi.

7. Dodavanje supstrata Punjenje supstrata se vrši takozvanim disk sistemom u intervalima koji se programom usklađuju tako da se svakih sat vremena potrebna količina dodaje i automatski meša. Mi možemo birati po potrebi trakasti sistem dodavanja koji ima svoj prijemni koš u koji su ugrađeni valjci sa noževima koji imaju pogon preko motora i reduktora od 4 kW i veoma efektivno savladavaju sve potrebne materije i supstrate, u koje spadaju trave i otkosi, stabljike raznih uljarica i mogu da se prilagode konceptu koji preko jednog puža vrši dodatno suzbijanje i dodavanje direktno u prvi bazen. Nastali kokošiji stajnjak se izričito meša preko pumpi, ali dodavanjem slame kao prostirke nemamo takođe nikakvih smetnji, jer predložena pumpa od ranije savladava sve debljine i tvrdoće dodatnih supstrata, a pužne mešalice sprečavaju plivanje po površini vode ili mešavine. Svi sistemi mešanja u prvom fermentoru imaju 200 okretaja u minuti sa propelerom od 1000 mm sa mogućnošću podešavanja ugla mešanja. Pogoni su kapilarno zatvoreni i imaju veliku sigurnost i trajnost.

8. Servis box UTS sistema

Osobine jednog servisnog sistema:

  • Nadpritisci i podpritisci sa zaštitom niske temperature
  • Lako održavanje i popravka sistema za mešanje na platformi
  • Veoma jednostavni sistem posluživanja sa pokretima PODIGNI, SPUSTI, OKRENI
  • Integrisani kontrolni sistem za izlaz biogasa sa sprovođenjem u biogas kulu sa pripremom
  • Integrisana kontrola sadržaja fermentora i pozicije mešanja
  • Kontrola ulaza vazduha i misija gasa se umanjuju na minimum
  • Velika sigurnost sa svim propoziocijama EU o zaštiti na radu
  • Sigurnost funkcije i čiste ekologije
  • Ekonomski uspeh samog sistema sa konstantnim merenjima i statistikama

9. Gasni sistem Nastali biogas se preko svog taložnika ili kule meša i priprema za puštanje u vod do kogeneratora. Sve količine, pritisci i dnevno potrebne količine se registruju i automatski puštaju na sagorevanje .Svi gasni vodovi su izrađeni od prohroma sa preciznim spojnim sistemom i sadrže rezervoar za nastalu kondenzaciju koja se automatski prazni. Na gasnim vodovima se postavlja na jednom mestu takozvana ,,Gasna baklja" gde u svakom momentu možemo vršiti analize kvaliteta i količine biogasa. Količina gasa se preko senzora jasno ocrtavaju na displeju i uspoređuje rezerva, potrebna količina i potrošnja. Rashlada i sušenje biogasa se vrši preko specijalnog registra sa kojima se postiže velika ušteda i efektivnost. Ovaj sistem rashlade se može koristiti kod svih proširenja sistema jer se sastoji iz dosta jakog kompresionog sistema. Oslobađanje od sumpora se postiže preko ubrizgavanja vazduha koje bakterije sumpora sa toplotom, vlagom i hranjivim bakterijama pretvaraju u takozvani sumoprni vodonik.

10. Komandni sistemi

Kompletni komandni sistem u proizvodnji biogasa se bazira na memorijalni system (S7) koji preko svojih uronjenih panela imaju veliki konfor i dobru vizuelizaciju posluživanja. Preko ovog sistema su povezane pumpe, senzori, okretaji, pritisci od samog početka pa do kraja procesa. Sistem funkcije može biti automatski i manuelni. Sistem ima integrisani alarmni sistem koji se sa programom propisuje i privezan je na kompjutersku mrežu, te se može sa daljine pregledati od strane proizvođača i tehnologa, što smanjuje grube greške i pomaže u obuci radnika i ostvarivanju kvalitetne proizvodnje. Tu spadaju najvažnije funkcije u koje su merenje količine (nivoa), merenje temperature, komanda nad svim ventilima koji su integrisani na vodovima, kontrola protoka i analiza sa dokumentacijom,količina potrebnog gasa za motor, kontrola kogeneratora sa svim komandama, kontrola pucanja cevi, kontrola slobodnog vazduha oko samoga sistema biogasa. Eksterni agregati su programirani sa pripremnom i gotovom funkcijom. Svi agregati preko 5 kW su programirani sa postepenim pokretanjem.

 

U kratkim crtama su objašnjene u tehnološkom smislu, delimično i tehničkom, funkcije naših sistema koje se mogu prilagoditi propisima u svakoj zemlji i zahtevima protivpožarnih i ekoloških sistema, kao i propisima zaštite na radu.

Ne znajući propise u Republici Srpskoj o zakonu zaštite čovekove sredine molimo Vas da nam date najvažnije faktore ili da se držimo propisa EU.