SISTEMI SUŠENJA ŽIVINSKOG STAJNJAKA

sistem susenja

Na tehničkom crtežu opisan je sistem punjenja traka sušare koji automatski vrši raspored po potrebi, broju i kapacitetu polica.

Tehničkim crtežom je prikazan sistem pražnjenja sistema sušenja direktno u vozila, silose i pakeraj.

Kompletan sistem prikazan tehničkim crtežom

 

Sušenje živinskog stajnjaka

Osušeni živinski stajnjak

 

Dobar prinos i zadovoljavajući uzgoj uopšte, zavisi u prvom redu od prisutnosti tzv. osnovnih hranljivih elemanata: azota (N), fosfora (P), i kalijuma (K) u obliku pogodnom za iskorišćenje.

U tu svrhu se kod nas već decenijama koriste veštačka đubriva koja su u suštini neorganske soli napred navedenih elemenata.

Medjutim, uzastopnim korišćenjem neorganskih komponenti, došlo se do mineralizacije oranica i kao posledica toga do pomanjkanja ostalih, pre svega organskih jedinjenja u zemljištu.

Postupci nadoknađivanja organske komponente upotrebom stajskog đubriva ne dovode do potpunog efekta jer se na taj način ne mogu obezbediti korisni mikroorganizmi, kao ni mikro elementi (joni nekih metala).

Pomanjkanje organske podloge je posebno značajno za proizvode koji su osetljivi, ali i tržišno visoko vredni (voće, povrće, ukrasno bilje).

U cilju zadovoljenja napred pomenutih potreba, moderna poljoprivreda sve više koristi kombinaciju organskog i neorganskog dela.

Kao organski dodaci, najčešće se koriste otpaci stočarske i peradarske proizvodnje uz odgovarajuću prethodnu pripremu ukoliko za to postoji potreba.

Smatra se, naime, da kompenzacija organo-mineralnim đubrivom treba da zadovolji sledeće uslove:

Sve navedene materije se pretvaraju u prirodna gnojiva koja su ispitana u svim državnim institucijama.

 

Proizvodnja bioloških gnojiva od taloga biogasa

Proces:

posle izdvajanja metana, amonijaka i ostalih materija štetnih za zemljišta dolazimo do čiste prirodne materije bioloških gnojiva. Odvajanjem čvrstih od tečnih materija dobijamo dva proizvoda koja moramo sa doradom oplemeniti da bi se došlo do perfektnog proizvoda.

Čvrsta materija

Čvrsta materija dobijena iz separacije se sa podignutim sistemom deponuje u betonske bokseve iz kojih se može pakovati u vreće ili kompostiranjem i dodavanjem dodatnih supstanci pretvara u namensko biološko gnojivo.

Tečno gnojivo

Tečni deo izdvojen sa separatorom se deponuje u bazene u kojima se može oplemenjivanjem kalijuma i ostalih minerala dobiti tečno gnojivo vrhunskog kvaliteta.

Najveća ekološka prednost je: zbog manjeg sadržaja azota i fosfata dolazi do brzog prodiranja i prijema u zemlju.

Možemo doći do zaključka da u bigas sistemu u ovom momentu nemamo materiju koja opterećuje i zagađuje životnu sredinu čoveka.

Veličina partikla u mm Kapacitet m³/h
0,25
4-20
0,50
8-25
0,75
10-38
1,00
14-50
0,25
6-29
0,50
12-37
0,75
15-56
1,00
19-72